Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Scheveningen

Westduinweg 194k
2583 AH Scheveningen

Diensten: 10:00 en 17:00

Het begin van de Scheveningsche Oud Gereformeerde Gemeente is terug te vinden in de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis in Den Haag. In het jaar 1866 scheidde een gedeelte van deze gemeente zich af en stelde zich onder de prediking van oefenaar A.H. Geerts. Deze oefenaar werd in 1870 tot predikant van deze gemeente bevestigd, die samenkwam in de Korte Houtstraat. Rond 1880 werd een vergaderruimte in Scheveningen in gebruik genomen. Vanaf die tijd kan men dus spreken van een Oud Gereformeerde Gemeente in Scheveningen.

Nadat ds. Geerts in 1916 overleed, werd de gemeente van 1920 tot 1927 gediend door ds. J. van Wier.

In 1923 sloot de gemeente zich aan bij de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten.

In 1932 richtte een aantal personen een verzoek tot de kerkenraad om tot samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten te komen. Dat resulteerde op 9 oktober 1933 in een ledenvergadering, waarop besloten werd tot aansluiting bij de Gereformeerde Gemeenten, hoewel niet alle leden wensten mee te gaan. Kort daarna bleek echter dat enkele leden inmiddels van gedachten veranderd waren. Samen met de tegenstemmers van 9 oktober 1933 wensten zij Oud Gereformeerd te blijven. Zij beriepen de in 1896 geboren oefenaar B. Hennephof, die op 29 mei 1934 door ds. C. de Jonge werd bevestigd.

Daarna ontbrandde de strijd over de vraag wie zich eigenaar mocht noemen van de Eben-Haëzerkerk, het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes. Deze procedure zou het gemeenteleven in de jaren '30 gaan beheersen. Alvorens de rechtbank een uitspraak deed, werd aan een drietal hoogleraren in de theologie, prof. dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, prof. dr. H.H. Kuyper en prof. dr. G. Sevenster, een drietal vragen voorgelegd:

  1. Welke verschillen bestaan er tussen de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten?
  2. Betreffen deze verschillen ook of alleen de godsdienstige beginselen van die Gemeenten?
  3. Verzetten de beginselen van de Oud Gereformeerde Gemeenten zich tegen aansluiting bij de Groep der Gereformeerde Gemeenten in Nederland?

Hun rapport werd per 8 juli 1937 ter griffie gedeponeerd, nadat o.a. van ds. G.H. Kersten een uiteenzetting over het godsdienstig karakter van de Gereformeerde Gemeenten was ontvangen. De eindbeslissing viel op 31 oktober 1938, in het voordeel van de Oud Gereformeerde Gemeente, die inmiddels voor ƒ 18.000,00 een kerkgebouw had laten neerzetten aan de Westduinweg.

De Gereformeerde Gemeente knoopte onderhandelingen aan met de Oud Gereformeerde Gemeente, hetgeen resulteerde in een akte van dading. De Gereformeerde Gemeente mocht in het bezit blijven van het oorspronkelijke kerkgebouw en aan de Oud Gereformeerde Gemeente werd de bouwsom van haar nieuwgebouwde kerk vergoed.

De ambtsperiode van ds. Hennephof verliep niet geheel zonder strubbelingen. Zijn ouderling, Willem Gerrit Kruithof, kon zich, evenals de meeste Oud Gereformeerde predikanten, niet verenigen met diens prediking. Dit leidde er toe dat hij met een aantal medestanders zich van de gemeente afscheidde. De afgescheiden groep werd in de zomer van 1946 door ds. Joh. van Welzen geïnstitueerd tot een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente. De heer Kruithof werd in datzelfde jaar door ds. Van Welzen tot predikant bevestigd. Ds. Kruithof overleed in 1962 en na een aantal jaren is zijn gemeente te niet gegaan.

Na het vertrek van ds. Hennephof in 1945 is het aantal leden snel gedaald. Het aantal kerkgangers is in de jaren '60 zo gering geweest, dat de toenmalige kerkenraad overwogen heeft de gemeente op te heffen. Zover is het nooit gekomen. Na die moeilijke periode is het ledental wel weer wat toegenomen.

Tijdens de ambtsperiode van ds. Hennephof heeft de gemeente zich met enkele andere Oud Gereformeerde gemeenten losgemaakt van het kerkverband, maar vanaf 1955 is de gemeente aangesloten bij het in 1948 ontstane kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Sinds 1934 komt de gemeente dus samen in het kerkgebouw aan de Westduinweg. Er zijn in het verleden enkele beroepen uitgebracht, het laatste beroep is inmiddels ruim 17 jaar geleden. In 1993 is het kerkgebouw ingrijpend gerenoveerd waarbij het aantal zitplaatsen is teruggebracht van 350 naar 150.

De gemeente telt 15 leden en 10 doopleden (situatie 2014).

J. Dijkshoorn, (september 2014)

 

Op 10 maart 2016 verscheen in het RD een interview met ouderling Dijkshoorn.

 


4 februari 1870

Bevestiging als predikant
Kand. A.H. Geerts

13 januari 1916

Overleden
Ds. A.H. Geerts

1964

Beroepen (als predikant)
Kand. J. van Prooijen_sr.

november 1966

Beroepen
Ds. J. van Prooijen_sr.

18 februari 1983

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.D. Muilwijk

15 mei 1985

Beroepen (als predikant)
Kand. A.D. Muilwijk

27 april 1987

Beroepen
Ds. A.D. Muilwijk

juli 1989

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. D. Monster

oktober 1996

Beroepen
Ds. D. Monster

juli 1997

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H. Molendijk