Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen

Tielerweg 39
4191 NE Geldermalsen

Diensten: 10:00 en 18:30

De geschiedenis van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen gaat terug tot rond 1840. Rond die tijd kwamen op Snelleveld (een buurtschap tussen Est en Neerijnen) een aantal personen in  de boerderij van fam. Den Boesterd  bij elkaar om te luisteren naar het lezen van een oudvader. Waarschijnlijk  ging  in februari 1845 voor het eerst een voorganger voor.  De voorgangers die voorgingen waren de predikaten Laurens van Wijk,  L.G.C. Ledeboer, P. van Dijke  en D. Bakker. De hoorders kwamen uit  Neerijnen, Waardenburg, Est, Opijnen, Wadenoijen en Geldermalsen. De meesten lazen ’s zondags thuis een oudvader, maar kwamen in de week bij elkaar op Snelleveld voor de levende verkondiging.

Over de periode tot 1880 is bijna niets bekend. In 1880 bezoekt ouderling J.A. den Boesterd  in ’s Gravenpolder een vergadering van de Bakkeriaanse gemeenten. Daaruit blijkt dat er inmiddels een kerkelijke gemeente was. Den Boesterd is ouderling geweest tot zijn overlijden  op 11 januari 1887. Tijdens de doleantie in 1888 ging een gedeelte van de leden over naar de Doleantiegemeente van Geldermalsen. Waarschijnlijk dat de gemeente op Snelleveld zich als huisgemeente voortzette, waarbij twee zoons van J.A. den Boesterd het preeklezen ter hand genomen zullen hebben.

Pas in 1913 is weer een kerkenraadslid, namelijk T. den Boesterd, op een officiële Bakkeriaanse vergadering aanwezig. Hij bleef deze vergaderingen bezoeken tot 1920.  In die tijd werden de Bakkeriaanse gemeenten bediend door ds. L. Hubregtse en G. van der Garde. In januari 1921 nam men afscheid van dit kerkverband. Waarschijnlijk is in de periode 1922  tot de verhuizing naar het Hoogeind of de Tielerweg in Geldermalsen in 1927 ds. L. Boone in de gemeente voorgegaan.

Men kwam niet alleen op Snelleveld bijeen, maar ook in Geldermalsen Wadenoijen kwam men in gezelschap bijeen. In 1927 hebben een aantal mensen van deze gezelschappen de hoofden bij elkaar gestoken en besloten om bij Hendrik Nout aan de Tielerweg in Geldermalsen  (waar de gemeente nu nog samenkomt) als kerkelijke gemeente verder te gaan. Ds. Boone en oefenaar J. Vijverberg waren op 21 juni 1927 in Geldermalsen om de gemeente te constitueren als afdeling van Rhenen. Op die dag bediende ds. Boone ook de Heilige Doop en mogelijk werd in dezelfde dienst de eerste kerkenraad bevestigd. Gijsbert den Boesterd als ouderling en Hendrik Nout als diaken.

De diensten werden van 1927 tot 1938 alleen in de week gehouden. Men kwam dan samen in het achterhuis van Hendrik Nout, die in 1930 tot ouderling werd gekozen. Waarschijnlijk is de gemeente vanaf 1932 als zelfstandige verdergegaan. Een opmerking uit de notulen van de Algemene Vergadering van 18 mei 1932 (gehouden te Rotterdam) wijst daar op. We lezen daar: ‘De gemeente Geldermalsen wordt overgenomen.’

Op de ledenvergadering van 6 januari 1938 werd de leden meegedeeld dat ouderling Nout grond beschikbaar stelde voor de bouw van een schuurkerk. De gemeente kon het geld voor de bouw van de kerk van hem lenen tegen een lage rente. De leden gingen akkoord met het voorstel om een kerk te bouwen. De nieuwe schuurkerk werd op 28 juli 1938 door ds. W.H. Blaak in gebruik genomen met de tekstwoorden uit Psalm 27:4. Vanaf  die tijd werd er ook op ’s zondag kerk gehouden. De kanselbijbel werd geschonken door oefenaar C. van de Gruiter. In 1938 maakte de gemeente een sterke groei door. Op 7 februari 1939 verkocht ouderling Nout zijn boerderij voor een gering bedrag aan de gemeente.

Op 7 maart 1942 kwamen de leden bijeen om een beroep uit te brengen op de heer M.A. Mieras die kort daarvoor als predikant beroepbaar was gesteld. Met grote meerderheid van stemmen werd besloten het beroep uit te brengen. Er volgde een bedankje, omdat Mieras niet uit Terneuzen mocht vertrekken.

 Inmiddels was op de ledenvergadering van 17 november 1937 Th. van Cuijlenborg tot ouderling gekozen. Hij nam zijn benoeming in  beraad, maar verrichtte ondertussen wel werkzaamheden in de gemeente. Pas na het overlijden van ouderling Nout op 5 augustus 1942 werd hij door ds. W.H. Blaak tot ouderling bevestigd.

In 1947 werd aan ds. Blaak emeritaat verleend werd. De gemeente van Geldermalsen had de kerkboerderij aan hem ter beschikking gesteld.  Ds. Blaak besloot op dit aanbod in te gaan en vestigde zich op 9 maart 1948 in Geldermalsen. Twee weken later, op 27 maart, trof hem een zware slag. Zijn vrouw werd door de dood van zijn zijde weggenomen. Ds. Mieras leidde enkele dagen later de begrafenis. Ds. Blaak diende de gemeente als emerituspredikant tot zijn overlijden in 1957.

Vanwege het ouder worden van ouderling Van Cuijlenborg keek de gemeente in de jaren 70 uit naar een opvolger. Deze werd gevonden in ouderling J.B. Philibert die vanuit Papendecht al kwam catechiseren en ook huisbezoeken aflegde. Op 6 november 1977 werd hij door ds. Mieras als ouderling aan de gemeente verbonden.

Vanwege de groei van de gemeente werd het, ondanks eerdere uitbreidingen, noodzakelijk de kerk fors uit te breiden. Daarom werd begin jaren negentig  besloten een nieuwe kerk te bouwen. Omdat de nieuwe kerk op dezelfde plaats moest komen als de oude kerk, werd voor de kerkdiensten gebruik gemaakt van een noodkerk die op het kerkterrein geplaats werd. Op zondag 25 oktober 1992 werd de nieuwe kerk (met circa 630 zitplaatsen) in gebruik genomen. Ouderling Philibert las daarbij een preek van Coenraad Mel over Psalm 122.

In september 1999 verscheen het eerste Kerkblad.

Op de ledenvergadering van  24 februari 2011 werd besloten tot de aankoop van een nieuw orgel. De opdracht werd gegeven aan Orgelmakerij Gebr. Van Vulpen te Utrecht. Het orgel werd voor het eerst in de eredienst gebruikt tijdens de kerkdienst op 25 december 2012.

In 2013 besloot de ledenvergadering een te koop staande woning tegenover de kerk aan te kopen ten behoeven van opvang voor ouderen. In mei 2014 namen de eerste bewoners hun intrek in het huis wat inmiddels de naam ‘Huize ds. W.H. Blaak’ had gekregen.

De gemeente Geldermalsen is een streekgemeente die A.D. 2023 gegroeid is tot ca. 900 leden en doopleden. De kerkenraad bestaat uit twee ouderlingen en zes diakenen.

AvO


1840

Ontstaan van de gemeente
Bron: www.digibron.nl

21 juni 1927

ConstituŽring als afdeling van Rhenen
Ds. L. Boone

Hierbij was ook oefenaar J. Vijverberg van Rhenen aanwezig.

28 juli 1938

Ingebruikname kerkgebouw
Ds. W.H. Blaak
Prediking over: Psalm 27:4

7 maart 1942

Beroepen (als predikant)
Kand. M.A. Mieras

9 maart 1948

Verhuizing naar Geldermalsen
Ds. W.H. Blaak

9 december 1957

Overleden
Ds. W.H. Blaak

6 november 1977

Bevestiging als ouderling
Dhr. J.B. Philibert
door: Ds. M.A. Mieras
Bron: www.digibron.nl

25 oktober 1992

Ingebruikname nieuwe kerk
Oud. J.B. Philibert
Prediking over: Psalm 122, leespreek van ds. Coenraad Mel (1666-1733)

25 december 2012

Ingebruikname nieuw orgel
Bron: www.digibron.nl

11 december 2016

Ingebruikname uitbreiding
Oud. J.B. Philibert
Prediking over: Psalm 122, leespreek van ds. Coenraad Mel (1666-1733)
Bron: www.digibron.nl